Om minoriteten

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. År 1999 fick meänkieli status som ett eget språk i Sverige. Året efter ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.