Tornedalen
Pernilla Krusberg. Foto: Martina Huber

Ensimäinen puolivuosi

Tässä sihteeri Pernilla Krusberg muistelee ensimäisestä puolesta vuesta.

Tottuus- ja sovintokomisuuni perustethiin hallinolta  19 maaliskuuta 2020.  Elisabet Fura nimitethiin puhheenjohtajaksi komisuunile saman päivänä. Huhtikuussa tutkimussekreteerarit Pernilla Krusberg ja Stefan Aro valithiin ja net oon komisuunin sekretariaatti.

Hei Pernilla Krusberg, selitäppä mitä tutkimussekreteerari tekkee?

Sekreteerarilla oon vastuu siittä ette tutkimustyö tehhään puhheenjohtajan neuvoitten jälkhiin. Sekreteerari kirjottaa tekstit komisuunin loppuraporthiin ja oon vetäjä komisuunin kokkouksissa. Sekreteerari hoitaa kansa kaikki atministratiivit työt niinku esimerkiksi tiariekirjotukset ja arkiveerinkin, tavaroitten ja palveluitten ostot ja varraamiset kokkouksista ja pytjetin.

Mikäs se oli se ensimäinen jotako sie ja Stefan Aro saitta alkaa tekheen?

Komisuuni oon oma virasto ja sen takia met aloima kehittämhään komisuunin organisasuunia ja atministratiiviä rytiniä. Met otima kansa varhain esile neljä prinsipielliä lähtökohtaa kunka met alama tekheen töitä komisuunissa. Se oon muun muassa kunka met alama tekheen työtä transparantisti ja sisältävästi meänkielelä ja ruottiksi. Met otima kansa esile ehotuksen työplaahniin jostako komisuuni jälemin päätti.

Komisuunin seittemän jäsentä jokka pitävät johtaa työtä komisuunissa, nimitethiin hallitukselta kesäkuussa ja Stefan ja mie suunittelimma ensimäisen kokkouksen joka piethiin 25 kesäkuuta.

Kunkas tet oletta järhjestänheet työn?

Met olema jakahneet työn nelhjään oshaan: valmisteluosa, projekteerinkiosa, tehtäväosa ja loppuosa.

Loppukesästä met meinimä projekteerinkioshaan, jonka fuukkys oon tionjakaminen, osalistuminen ja varmistaminen. Syyskuun lopulta met sekretariaatissa saima tukea komynikatööriltä joka oli töissä 20 prosenttia ja lokakuussa met saatoima lanseerata meän webbisivun komisuuni.se. Alotuskokkouksia pienemissä paikoissa ja suuremissa kaupunkissa met alotimma mutta valitettavasti met emmä saattanheet pittää kaikkia, ko pantemii pani topin fyysisille kokkouksille.

Muuta minkä kansa met olema tehneet töitä syksylä oon ette met olema luohneet kontaktia ekspertitten kansa ja ottanheet töihiin tutkioita ette tehhä tutkimuksia eri temattisilla aluheila. Met olema kansa käyttänheet suuren osan aijasta ette valmistaa tulevia haastatteluja. Met olema luohneet verkoston virastoista, organisasuunista ja muista yhtheistyöpaartnerista.

Pantemii oon vaikuttannu monheen, kunkas tet oletta sen huomanheet?

Joo, se hään oon ennen kaikkia net fyysiset kohtaamiset mitä ei ole menny pittää. Mie saatan mainita esimerkiksi alotuskokkouksia Vittangissa, Kangosessa, Karesuanossa, Luulajassa, Stokholmissa, Uppsalassa ja Uumajassa, jokka met meinasimma pittää ennen joulua. Met keskustelimma jos met yrittäsimmä pittää niitä tikitaalisesti, mutta met koema suuren lisäarvon ette tehhä nämät paikan päälä. Se oon kansa tärkeätä panna miehleen ette kaikila ei ole maholisuus osalistua tikitaalisesti. Sen takia met valikoittima ette oottaa kehitystä.

Arkiivit oon häätynheet panna kiini elikkä rajottaa aukioloaikoja pantemiin johosta ja se oon tehny ette met emmä ole pääsheet niishiin niinku oli suunitelttu. Kouluvierailua Kangosen kulttuuri- & ekolokiikouhluun, jotako met rohki olema haluhneet tehhä, met olema häätynheet perruuttaa tulevaisuutheen.

Panteemiita huolimatta tet oletta saahneet aikhaan aika paljon. Mitäs tapahtuu nyt?

Nyt loppukevästä met suunittelemma pittää niin sanottuja ”kahvikokkouksia” suunile kahessakymmenessä paikassa. Met tulema kansa pithään yksityisiä haastatteluja ja haastatteluja fuukkysryhmissä. Met haluaama kansa käyä kouluissa ette päästä yhtheytheen nuoreman sukupolven kansa.  

Met tulema järjestämhään usseita sympoosioita, ensimäisen STR-T:n kansa 15 heinäkuuta 2021 Tornionlaaksolaisitten päivänä. Tarkotus oon ette levittää komisuunin tulosta ja saaja palautetta minuriteetiltä.

Syksyksi met suunittelemma uusia kokkouksia palautheele ja keskustelulle minuriteetin kansa ja kaks sympoosiota.  Met häymä panna muisthoon ette aikatauhluun tullee vissi muutos mutta met toivoma kuitenki ette pantemiin kehitys ja vaksinasuuninantaminen maassa antaa meile maholisuuen jatkaa työtä suunittelun mukhaan.   

Seuraavat aktiviteetit oon tehty aikataulun mukhaan:

 • Komisuuni oon päättäny työplaanista tutkimustyöle
 • Verkostot ja kontaktit minuriteetin, tutkioitten, ekspertitten ja referensihenkilöitten kansa
 • Komisuunin webbipaikka www.komisuuni.se  (ruotti, meänkieli ja englantinkieli)
 • Komynikasuuniplaani
 • Uutispreivi
 • Kaheksan arkiivikäyntiä kunnanarkiivissa Mataringissa ja osissa Pajala kunnassa – Korpilompolo ja Täräntö
 • Alotuskokkoukset Pajalassa, Aapuassa, Nilivaarassa ja Kirunassa
 • Keskustelukokkous Jukkasjärvessä Ruottin Kväänitten- Lantalaisitten kansa Kirunassa
 • Kaks keskustelukokkousta Met Nuoret liiton kansa
 • Kaks keskustelukokkousta STR-T:n kansa 
 • Plaani toistuksitten ja selityksitten kokoamisesta
 • Haastatteluopas  
 • Plaani lapsitten ja nuoritten osalistumiselle
 • Sopimus Luulajan teknisen yniversiteetin ja varayniversiteettilehtori Curt Personin kansa, koskevan raasipiolookisia tutkimuksia
 • Sopimus tutkian Carl-Gösta Ojalan kansa koskevan tutkimuksia ihmisjäänöksistä  
 • Sopimus professori emeritus Lars Eleniuksen kansa koskevan tutkimusylheiskatshausta ja tutkimusta joka käsittellee koulu- ja kielipolitiikkaa Tornionlaaksossa   
 • Sopimus professori Leena Hussin kansa koskevan tutkimusylheiskatshausta  monikielisyyestä, kielen menettämisestä ja kielelisestä revitaliseerinkistä
 • Ruottin kirkko oon ottanu professori Urban Claessonin töihiin ette tehhä tutkimuksen minuriteetin kirkkohisuurialisista kokemuksista
 • Alotettu keskustelu vielä kolmen tutkian kansa tehtävistä komisuunin räkinkille
 • Plaani sympoosiymmile
 • Neljä kokkousta komisuunissa