Kommissionen
Ordförande Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Hei, bloggilukiat!

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä.

“Oonhaan se mukavaa ko päivät pitenevät ja valo tullee takashiin, mutta eihään se ole kokohnaans ilman ongelmia. Sitä saattaa tuntea ittensä ekstra kalpeaksi ko sitä kattoo itteä peilissä ja päivävalo oon armahtamattoman väkevä ja keväväsymys painaa pääle. Mutta väsyny, se oon viiminen sana mitä mie käyttäisin ette kuvata meän sekretariaattia. Töitä tehhään aivan valtavasti täyttä häkkää ja paljon oon tapahtunnu jälkhiin viimen. Tässä alla oon muutammaa.

Met olema käyhneet Matarinkissä ja kohtasimma valtionneuvosta Parisa Liljestrandia päiväruala. Hään oli kauhean innostunnu meän työstä ja mainitti oottavan meän loppumietintöä meän ehoitten kansa. Met kävimä kansa Pohjoiskalottikirjastossa oppimassa vähän enämpi meänkielen kielikeskustasta ja meänkielen resyrsikirjastosta yhessä ministerin ja muitten kansa. Lissää tästä sie saatat lukea tässä uutispreivissä.

Kotia menossa mie kävin Uppsaalassa Tornionlaaksonseurassa yhessä meän pääsekreteerarin Anna-Lena Sjölundin kansa. Meät oli kuttuttu olheen matkassa ko professori emeritus Lars Elenius esitti hänen tutkinon ”Koululapset Tornionlaaksossa kahen kielen välissä”/”Skolbarn i Tornedalen mellan två språk” ja jälkhiin sen meilä oli kokkous föreninkin johtokunnan kansa missä met vaihetimma ajatuksia ja kokemuksia. Erityisen hauska oli ette saattaa kohata tällä laila koska kokkouksia mitä ennen oli suunitelttu jouthiin pantemiin takia perruuttamhaan.

22-23 helmikuuta komisuunila oli aika kohata taas, tällä kertaa Stokholmissa. Puoli toista päivää met tarkastelimma tekstiä mitä sekretariaatti oli valmistannu ja mie olen ylpeä ja kiitolinen siittä ette saatan toeta ko met olema pääsheet hyväle rajale meän loppumietinön kansa. Ilman aitoa esityötä niin sekreteerarilta ko jäseniltä met emmä olis saattanheet pittää näitä eläviä keskusteluja ja konstryktiiviä puheluja. Mie olen kirjottannu sen ennen mutta sitä kestää mainita uuesti; mie opin uusia asioita koko aijan ja tunnen itteni niin rikastunheeksi. Tällä kertaa mie sain tietoa Stokholmin kaupunkimuseon työstä ette tehhä tornionlaaksolaiset näkyviksi, jos mie nyt mainitten yhen esimerkin monesta.

9 maaliskuuta Euroopparaatin neuvonantava komitea koskevan kansalisitten minuriteetitten suojan raamikonvensuunia tullee käyhmään Stokholmissa. Net oon kuttunheet meän ette kuula komisuunin työstä, osana heän työssä ette tarkistaa kunka Ruotti, konvensuunin mukhaan täyttää heän sitoutumisia.

Niinku tämän blogin lukia piiain oon huomanu niin met olema lujentanheet työvauhtia komisuunissa. Kuukauen päästä oon taas aika jäsenillä ette kohata. 22-23 maaliskuuta met olema Pajalassa jossako met, paitti ommaa kokkousta, jossako met muun muassa tulema menheen läpi tekstiä ja muuta, tulema pithään keskustelukokkouksia Sattajärven ja Korjun saamekylitten kansa. Toivottavasti met kansa kerkiämä kohata Tornionlaaksonraatin eustajia.

Meän sekreteerari Paula Pontvik jättää komisuunin uusile haastheile ja met toivoma hälle kaikkia onnea uuen tehtävän kansa. Meilä oon ollu etu ette olema saahneet olla Paulan kansa töissä elokuun puolivälistä lähtien ja olema toela arvostanheet hänen intoa, lojaliteettiä ja viishautta. Tuuriksi meilä oon hetin siihainen paikan päälä ko Jennie Spetz alkaa meile. Jennie tullee ISOF:ista. Lue lissää hänestä jonku aijan perästä meän kotisivula.

Meetia ilmottaa, eri syistä, aika laila Norrbottenista justhiins nyt. Jokku artikkelistä oon niistä jännityksistä joitako oon pitkhään jo ollu eri ryhmitten välissä niinku esimerkiksi saamelaisitten ja muitten välissä. Se oon ikävä toeta ette se tunnuttaa aivan ko jokku vihamielisyyet lissäintyvät vaikka yrityksiä oon tehty ette vähentää niitä. Niinku Kerstin Calissendorff, Tottuuskomisuunin puhheenjohtaja saamelaisile sano asiasta: ”Se oon kummalista ette niitä vihamielisyyksiä ja jännityksiä joitako oon ollu niin pitkhään ei ole menny vähentää. Polittista halua oon varmasti mutta polittista kykyä puuttuu.” (vaphaasti refereerattu SR Kaliber:ilta)

Muutamapa sitä!”

Elisabet Fura