Henkilötietoja ja kakkoja

Informasuunia kunka Tottuus- ja sovintokomisuuni käsittellee henkilötietoja  

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile (Ku 2020:01) oon henkilötietovastuulinen sinun henkilötioitten käsittelystä ja vastuulinen ette henkilötietoja käsitelthään daattasuojelulain (GDPR) ja kompleteeraavan ruottalaisen daattasuojelulakisäätänön mukhaan.

Henkilötiot oon kaiken sorttiset informasuunit jokka suohraan elikkä välilisesti mennee liittää elähvään henkilhöön. Henkilötioitten käsittely oon kaiken sorttinen hantteeraus jotako mennee tehhä henkilötioitten kansa. Esimerkiksi koota sisäle, tallehtia, harventaa, lukea, levittää ja arkiveerata.

Jällaavan daattasuojelulakisäätänön mukhaan pittää olla lailinen perusta käsittelylle. Perusta saattaa olla ette käsittely oon tarpheelinen ette Tottuus- ja sovintokomisuuni pystyy tekheen tehtävänsä joka oon ylheisen hyvän takia. Ko Tottuus- ja sovintokomisuuni käsittellee herkkiä henkilötietoja käsittely tehhään ja sen tukena oon oikeuenmukhainen perus, tärkeä ylheinen hyvä.

Näin henkilötietoja käsitelthään Tottuus- ja sovintokomisuunilta

Ko ilmotethaan tapahtumhiin

Ko Tottuus- ja sovintokomisuuni oon järjestäjä tapahtumhaan met hantteeraama henkilötietoja ette pystyä atministreeraahmaan ilmotusta. Oikeuenmukhainen perusta käsittelylle oon ylheisestä hyvästä.

Ko lähätethään preiviä yksityisitten kansa

Ko sie otat yhtheyttä Tottuus- ja sovintokomisuunin kansa, esimerkiksi telefoonin, preivin elikkä e-postin kautta, met käsittelemmä niitä tietoja joitako sie jätät ette pystyä anthaan sulle sen avun jotako sie halvaat. Oikeuenmukhainen perusta käsittelylle oon tieto ylhseisestä hyvästä. Jos sie jätät herkkiä henkilötietoja käsittely tehhään ja sen tukena oon oikeuenmukhainen perus, tärkeä ylheinen hyvä.

Vasthaanottaminen toistuksista/ henkilökohtasista kertomuksista

Komisuuni kokoa sisäle henkikökohtasia kertomuksia yksityisiltä ette suorittaa Tottuus- ja sovintokomisuunin tehtävän. Henkilötiot joitako käsitelthään saattavat olla nimet, mutta kansa jos oon anonyymiä kertomuksia niin tietoja saatethaan tulla liittämhään fyysisheen henkilhöön ja sen kautta siittä tullee henkilötieto. Nämät tiot oon luonosthaans herkkiä koska net koskevat eetnistä alkuperrää. Oikeuenmukhainen perusta käsittelylle oon tärkeästä ylheisestä hyvästä.

Yhtheistoiminta

Tottuus- ja sovintokomisuuni yhtheistoimittaa referensi- ja eksperttiryhmitten kansa ja käyttää eksperttiä. Tätä vasten met käsittelemmä nimiä, kontaktitietoja, ja muita tietoja joitako annethaan yhtheistoiminan raamin sisälä.  Käsittely tioista rakentautuu oikeuenmukhaisheen perusthaan ylheinen hyvä.

Uutispreivitten ja prässi-ilmotuksitten prenymerasuunia

Tottuus- ja sovintokomisuuni käsittellee henkilötietoja ko sitä ilmottaa prässi-ilmotuksitten ja uutispreivitten prenymerasuunista. Käsittely oon sen takia ette met saatama atministreerata prenymerasuunin ja lähättää ulos informasuunin. Oikeuenmukhainen perusta oon ette totheuttaa sen sopimuksen joka oon tehty prenymerantti-ilmotuksen yhtheyessä. Henkilötiot sutathaan pois ko prenymerasuuni oon loppunu.

Sosiaalit meetiat

Tottuus- ja sovintokomisuuni komyniseeraa eri sosiaalissa meetioissa ja käsittellee silloin eri henkilötietoja. Net saattavat olla nimet ja kontaktitiot niile henkilöile jokka kuuluvat informasuuhniin, mutta kansa nimet henkilöile jokka seuraavat meitä ja jokka tykkäävät meän sanavuoroista, ja muita tietoja jokka kysheessäolevat henkilöt jakavat. Käsittely tehhään ja sen tukena oon oikeuenmukhainen perus, tärkeä ylheinen hyvä.

Kunkas pitkhään met säilytämmä sinun henkilötietoja?

Tottuus- ja sovintokomisuuni oon virasto ja arkiivilakisäätänön mukhaan lähtökohta oon ette virasto pittää säilyttää ylheisiä asiapaperia. Henkilötiot jokka ei kuulu ylheisheen asiapapehriin säästethään vain niin pitkhään ko net oon tarpheeliset niitten tarkotuksitten mukhaan jonka takia niitä käsitelthään. Sen jälkhiin net sutathaan pois.

Kukas saattaa nähhä sinun henkilötiot?

Tottuus- ja sovintokomisuuni oon valtiolinen virasto. Ilmotukset jokka lähätethään meile tulevat olheen ylheiset asiapaperit ja niitä saatethaan tulla jättämhään ulos julkisuusprinsiipin mukhaan. Toistukset kuuluvat sekretessin alle. Se tarkottaa ette tietoja ei saa jättää ulos kelheen Tottuus- ja sovintokomisuunin ulkopuolela. Ko komisuuni oon lopettannu tehtävänsä ja materiaali oon huolehtittu arkiveerinkhiin niin tietoja saapii jättää ulos jos niitä tarvithaan tutkinto- elikkä statistiikkatarkotuksheen. Se oon kansa maholista jättää ulos tietoja jokka nimen, muun itenttiteettimerkin elikkä vastaavan kautta ei suohraan viittaa yksityisheen.

Sinun oikeuet rekistreerattuna

Tottuus- ja sovintokomisuuni oon vastuulinen ette sinun henkilötietoja käsitelthään jällaavan lakisäätänön mukhaan. Komisuuni tullee, sinun vaatimuksella elikkä omala päätöksellä oikasheen elikkä kompleteeraahmaan henkilötietoja jokka oon huomattu olevan vääriä, epätäyelisiä elikkä erehtyttäviä.

Riippuen minkälaisela lailisella perustalla käsittely rakentautuu sulla oon oikeus suttauttaa pois sinun henkilötietoja. Se tarkottaa ette sulla oon oikeus vaatia ette sinun henkilötietoja otethaan pois jos niitä ei ennää tarvita niitten tarkotuksitten mukhaan ko niitä koothiin sisäle. Jos sinun henkilötietoja tarvithaan ette Tottuus- ja sovintokomisuuni pystyy suorittamhaan tehtävänsä elikkä ko sinun henkilötiot tulevat esile ylheisestä asiapaperista niin komisuunila ei ole maholisuutta sutata pois tietoja.

Sulla oon oikeus jättää maholisia valituksia koskevan sinun henkilötioitten käsittelyä Daattainspeksuuhniin.

Vaatimus rekisteriulosveosta

Sulla oon oikeus saaja informasunia mitä henkilötietoja Tottuus- ja sovintokomisuuni käsittellee sinusta. Ota meän kansa yhtheyttä kirjottamalla (preivilä elikkä e-postila) ja jätä kansa sinun nimi, henkilönumero, postiosote, telefooninumero ja e-postiosote (joka oon käytetty yhtheyessä komisuunin kansa ) Ulosveto lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen.

Kakoista

Yks kakko oon pieni tekstifiili jotako webbipaikka jossako sie käyt tahtoo säästää sinun taattorissa.

Seuraavia kakkoja käytethään osotheela: komisuuni.se: