Puhheenjohtaja ja jäsenet

Komisuuhniin kuuluu yks puhheenjohtaja, kahdeksan jäsenettä ja yks kanslia ja jokhainen esitethään tässä alla.

Elisabet Fura

Elisabet Fura oon komisuunin puhheenjohtaja. Elisabet oon jyristi ja oon ennen ollu pääjystiitieasiamies, tuomari ihmisoikeusille Eurooppatuomioistuimella ja puhheenjohtaja Ruottin atvokaattiyhistykselle. Elisabet oon kunniatohturi jyritisellä fakylteetilä Stokholmin yniversiteetilä. Hään oon innostunnu kysymyksistä joilako oon yhtheys ihmisoikeuksitten kansa ja hään oon ollu jäsen Ruottin atvokaattiyhistyksen oikeusturvakomiteassa ja sen komiteassa ihmisoikeuksille. Paitti ette hään oon ollu matkassa useamassa valtiolisessa tutkimuksessa Ruottissa Elisabetilla oon kansa usea kansanvälinen tehtävä takana. Hään oon muun muassa ollu puhheenjohtaja kansanvälisessä atvokaattiyhistyksessä ja ollu matkassa eri avustusprojektissa oikeutheen kuuluvalla aluheela esimerkiksi Ryssässä, Laoksessa ja Vietnamissa.

Kontakti: elisabet.fura@regeringskansliet.se

Jäsenet

Hanna Aili

Hanna oon antikvaari ja oon muun muassa tehny töitä nostamalla kansalisitten minuriteetitten kertomuksia museokokoelmissa. Hannala oon fil.kand. kulttuuriperintötutkimuksissa Jöötteporin yniversiteetilä jossako hään kirjotti siittä kunka nuoret täyet, jokka itenttifieeraavat itteä tornionlaaksolaisina, pitävät meänkielen kielirevitaliseerinkiä. Hanna oon entinen puhheenjohtaja STR-T:n nuorisoliitole Meän Nuoret.

Malin Arvidsson

Malin oon fil. dr histuuriassa ja toimii opettajanna ja tutkianna Osastolla ihmisoikeuksille, Histuurialisella laitoksella, Lundin yniversiteetilä. Malinin tutkimus oon suuntautunnu histuurialisheen oikeuenmukhaisuutheen. Hään oon muun muassa tutkinu prosessista ette kompenseerata niitä jokka oon pakolisesti steriliseerattu ja kompensasuunista henkilöile joitako oon pahoinhoijettu ko net olit siotettu sosiaalin lastenhoithoon.

Lars Elenius

Lars oon professori emeritus histuuriassa Luulajan teknisellä yniversiteetilä. Lars oon hänen tutkimuksessa muun muassa tutkinu minuriteettipolitiikan ja kansalisitten minuriteetitten itenttiteettiluomisen yhtheispeliä histuurialisesta perspektiivistä.

Kenneth Hyltenstam

Kenneth oon professori emeritus kakskielisyystutkimuksessa Stokholmin yniversiteetilä. Hänen julkasut koskevat muun muassa kielivaihtelua ja kielisäilyttämistä minuriteettikielissä ja kakskielisessä koulutuksessa.

Klas-Göran Karlsson

Klas-Göran oon histuurian professori Lundin yniversiteetilä ja hään oon kauhean innostunnu nykyaikahistuuriasta jonka kansa, ja jossako met elämä ja olema. Hänen erityiset tutkimusaluheet oon kolme: Itäeuroopan ja Neuvostoliiton/Ryssän uuenaikhainen histuuria, kansanmurha, rikos ihmiskuntaa vasten ja valtionjärjestetty terrori, ja kysymyksiä histuurisen timensuunin paikasta yhtheiskunnassa, kulttuurissa ja koulutuksessa.

Bengt Niska

Bengt oon entinen kunnanneuvos Pajalassa ja entinen puhheenjohtaja Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset.

Kaisa Syrjänen Schaal

Kaisa oon jyristi ja senioori policyneuvonantaja Ruottin kirkossa ja ekspertti minuriteettikysymyksissä. Kaisa oon ollu töissä minuriteettikysymyksitten kansa Hallituskansliassa, valtiolisessa tutkintojärjestelmässä ja siviliyhtheiskunnassa. Kaisa oli pääsekreteerari Tutkinossa minuriteettipolitiikan ylösseurauksesta ja Tutkinossa suomalaisista ja eteläsaamelaisista kielistä.

Sia Spiliopoulou Åkermark

Sia oon tusentti kansanoikeuessa ja tirektööri ja tutkimusjohtaja Ahvenanmaan rauhainstityytilä. Sia oon tutkinu kansalisista minuriteettikysymyksistä ja hään oon ollu monivuotinen jäsen Euroopparaatin neuvonantajassa komiteassa kansalisille minuriteetile.

Sekretariaatti

Anna-Lena Sjölund

Anna-Lena Sjölund oon pääsekreteerari komisuunissa. Anna-Lena oon ennen ollu töissä mm ihmisoikeuksitten kysymyksitten yhtheensovittamisen ja kehityksen kansa kansalisella tasola Hallituskansliassa. Hällä oon äksaami kansanoikeuksessa Turun Akatemiista ja jyritiikkaäksaami New York University, School of Law. Anna-Lena oon vastuulinen ette suunitella ja johtaa komisuunin työtä suuntaviivoitten mukhaan komisuunilta ja sen puhheenjohtajalta. Hänen työ tullee kansa olheen ette kirjottaa komisuunin loppumietinön.

Kontakti: anna-lena.sjolund@regeringskansliet.se

Stefan Aro

Stefan oon sekreteerari komisuunissa. Stefan oon pappi, toimii Övertorneån seurakunnassa ja oon osalistunnu minuriteettikysymykshiin kaikila tasoila Ruottin kirkossa. Hään oon kehittänny oppimateriaalia meänkielelä ja ollu matkassa käänösprojektissa. Julkasu Ette tohtia olla oma itte – en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen (2018) oli merkkipaalu kirkon sovintotyössä. Hään oon johtanu projektia Pohjoskalotilla koulutuksessa ja kielirevitaliseerinkissä ja ollu töissä minuriteettikieliyhtheensovittajanna kunnassa.

Kontakti: stefan.aro@regeringskansliet.se

Eva Dahlén

Eva oon sekreteerari komisuunissa ja oon vastuulinen komynikasuuni- ja meetiakysymyksista. Eva oon markkinakomynikatööri ja tullee likkiimpännä Hallituskansliasta, jossako hään oon ollu vastuulinen kansalisista minuriteetistä. Hään oon ollu töissä komynikasuunin, PR:in ja reklaamin kansa niin privatissa ko julkisessa sektorissa.

Kontakti: eva.dahlen@regeringskansliet.se

Elsa Hellqvist

Elsa oon sekreteerari. Hällä oon kantitaatti- ja maasteriäksaami valtiontietheessä Uppsaalan yniversiteetiltä. Elsa oon hänen opintoaikana ollu puoliaikaa töissä atministrasuunin kansa tottuus- ja sovintokomisuunile. Jälkhiin äksaamin hään oon töissä täysaikaa komisuunin sekretariaatila. Elsa oon ennemin kansa praktiseeranu yhen tärmiinan Kulttuuriteparttementin kansanvälisellä sekretariaatila.

Kontakti: elsa.hellqvist@regeringskansliet.se

Jennie Spetz

Jennie oon sekreteerari. Jennielä oon pol mag valtiontietheessä ja hään toimii kielipolittisenna tutkianna Isof:issa (Instityytti kielile ja kansanmuistoile), jossako hään vuelta 2010 lähtien oon ollu töissä kysymyksitten kansa jokka koskevat kansalisitten minuriteettikielitten revitaliseerinkiä. Hään oon kansa ollu ekspärtti valtiolisissa tutkimuksissa suunattu minuriteettipolitiikhaan.

Kontakti: jennie.spetz@regeringskansliet.se

Josephine Ylipää

Josephine oon fil. mag. ja tutkimusasistentti kestävyystietheessä ja entinen puhheenjohtaja nuorisojärjestössä Met Nuoret.

Kontakti: josephine.ylipaa@regeringskansliet.se