Maja i vintermössa i vintrig miljö med
Maja Mella Foto: Egen

Kulttuuri kokkointuu

Komisuuni.se kohtaa Maja Mellan, joka vettää projektiä ”Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset”/Kulttuurikokoaavaa toimintaa tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile” 1 syyskuusta 2020 lähtien.

Minuriteetilä oon pitkhään ollu elävännä kysymys kulttuurinstitysuunista. Kulttuurikokoava toiminta saattais tulla ottamhaan taltheen yhtheisen kulttuuriperinön ja tiot jokka muuten saattavat kaota. Moni nuori ei esimerkiksi tiä kunka koskivenheitä rakenethaan, kunka lovikka-vanthuita kuothaan elikkä kunka kahvijuustoa tehhään.

Maja oon tavalisesti töissä toimintajohtajanna Föreningen Nordenille. Hään oon koulutettu siviliekonoomi, oon muun muassa ollu töissä käyntielinkeinossa kansalisesti ja kansanvälisesti ja hään oon kolmetoista vuotta STR-T:le Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. Ei ole liiottelu sanoa ette Maja oon innostunnu minuriteettikysymyksistä. Hään kertoo ette hään oon ollu poijessa kotoa kolmekymmentäkolme vuotta mutta nyt hään oon valikoinu ette siirtyä takashiin kotia Kurkkihoon.

Alote tuli minuriteetiltä

Jo 2017, ko Maja oli toimintajohtaja STR-T:le hään oli matkassa puhuttelemassa Rekiuuni Norrbottenia kulttuuri-institysuunin tarpheesta. Rekiuuni oli positiivi ja järjesti sen takia oman pienemän tutkimuksen, mutta tuli siiheen tuloksheen ette asia vaati laajeman tutkimuksen ja haki sen takia rahotusta Valtion kulttuuriraatista. Tämä johti kulttuurikokoaavan toiminan projekthiin jotako Valtion kulttuuriraati ja Rekiuuni Norrbotteni rahotit kaks ensimäistä vuotta. Vuona 2023 Rekiuuni Norrbotteni rahottaa työtä.

–  Projektin alote tuli minuriteetiltä. Met näimä ette ei kukhaan ottannu kansalista vastuutta kulttuurista. Oon riski ette meän kultuuriperintö katoa. Paljon tiosta jotako oon tänäpäivänä oon levitetty monele eri aktöörile. Mie hunteeraan kotiseututaloja, kulttuuriföreninkiä, yksityisiä kulttuuriluovia. Jos tulisielut katoavat, mitäs silloin tapahtuu? Maja sannoo.

Neljä tarvetta

Päämäärä oon ette ottaa esile ehotuksen siiheen minkälainen kulttuurikokoaava toiminta olis. Fuukkys pittää olletikki olla sisälthöön. Ajatus oon ette toiminta oon yhistävä, positiivi ja ette se ottaa huomihoon lapsitten ja nuoritten ehot.

Maja kertoo ette ko hään tekkee töitä projektin kansa hään ottaa lähtökohtansa neljästä jalasta jonka päälä kulttuurikokoaava toiminta saattaa seisoa. Ensimäinen jalka oon päämuseo, jostako oon suuri tarve. Tänä päivänä oon tavaroita, tietoa ja kertomuksia levitetty eikä kelhään ole selvä kansalinen vastuu. Museo peilais entisaikaa, nykyaikaa ja tulevaisuutta ja olis saatavanna kaikile.

–  Mulla oon ajatus ette sielä pittää olla ohjelmatoiminta jossako oon perusnäyttelyjä. Se pittää olla julkinen ja sielä pittää olla siiaa niin amatööritutkimuksille ko arkiivile. Museo pittää kansa suuntautua majuriteettiyhtheiskunthaan, jollako met tiämä oon vähän tietoa meän kansalisesta minuriteetistä.

Toinen jalka oon tikitaalista informasuunikeskustasta. Tikitaalinen läsnäolo oon kauhean tärkeätä. Sen primäri toiminta oon ette levittää tietoa tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista webbipaikan kautta, ja ette yhtheensovittaa informasuunikamppanjia yhtheistyössä muitten aktööritten kansa. Primärit koheryhmät oon majuriteettiyhtheiskunta, olletikki lapset ja nuoret ja uutisihmiset.

Kohtauspaikat kultturellile ja kreatiivile elinkeinoile oon se kolmas jalka. Tänä päivänä oon monta paikkaa ympäri Tornionlaaksoa jossako ihmisiä kokkointuu. Se saattaa olla kotiseututaloja elikkä paikalisia kulttuuriföreninkiä. Niissä paikoissa saatethaan tarjota kursia perintheelisissä käsitöissä, luentoja, näyttelyjä ja niin poispäin. Ajatus oon ette pittää tapahtumia ja ohjelmatoimintaa yhtheistyössä eri aktööritten kansa jossako koheryhmä oon minuriteetti itte.

Neljäs jalka oon tutkimus. Maja oon vetäny käynthiin tutkimusverkoston joka kohtaa säänölisesti.

–  Tarve tuli työpajoissa joitako mie olen pitäny ette koota iteoita. Tutkijat olit kauhean positiiviä ette jatkethaan kohtaamista ko met piimä alkupotkut yhessä komisuunin sekretariaatin kansa. Museoperspektiivistä kattottuna se oon positiiviä sillä ko museot useasti tekevät tutkimuksia. Nyt meilä oon verkosto paikanpäälä ja sitäpaitti yhtheistyö likeläolevan yniversiteetin kansa.

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret oon tärkeä koheryhmä tulevalle kulttuuri-institysuunile. Sen takia oon pietty ykstoista syvähaastattelua lapsitten ja nuoritten kansa ette saaja niitten ajatukset kulttuurista ja kulttuurinkäyttämisestä. Haastattelut oon yhtheenkoottu raporthiin.

–  Met saatama toeta ette lapset ja nuoret tänä päivänä käyttävät kulttuuria niin analookisti ko tikitaalisti. Jos kultturelliä toimintaa meinaa pittää niin läsnäolo tikitaalissa fuurymmissä oon kauhean, kauhean tärkeätä, Maja korostaa ja jatkaa:

–  Se oon selvä ette niitä kansa häätyy olla fyysisiä paikkoja  jossako net saattavat lua ja oleskella.

Fuukkys sisälthöön

Paitti syvähaastatteluja Maja oon pitäny viis toimintatyöpaijaa 2021 aikana. Net jokka oon olheet matkassa oon tulheet Skoonesta etelässä Laphiin pohjosessa. Net oon olheet kulttuuriluovia, föreninki-ihmisiä, palveluhenkilöitä hallintovirastoista, yhtheistyöpaartnerista, ja niin poispäin. Keskusteluila oon ollu fuukkys sisälthöön. Tulos oon suunile viissattaa iteata. Kaikkia niin kielestä, väylästä ja väylistä, luonosta, elinkeinoelämästä, histuuriasta, tulevaisuuesta, jeenysperspektiivistä, nuoritten ehoista, laestatialaisuuesta niinku vastustusvoimana. Monta iteata mennee käyttää niin museoissa ko kohtauspaikoissa.

Majala oon apuna referensiryhmä ja kulttuuripolittinen referensiryhmä, nämät ryhmät toimivat operatiivinä keskustelufuurymminä. Ryhmät eustavat eri kulttuuri-ilmasuja ja polittisia referensiä. Työhöön kuuluu ohjausryhmä johonka Luulajan tekninen yniversiteetti, STR-T, Met Nuoret, Tornionlaaksonteatteri, Rekiuuni Norrbotteni ja Föreningen Norden Norrbotteni kuuluvat paartnerinna. 

–  Mie olen ottanu minun työhöön matkhaan tuntheen joka oon tornionlaaksolaisessa köökissä. Sielä oon kielisekamelskaa. Sielä tapahtuu paljon. Kööki oon luonolinen kohtauspaikka. Kaikin oon tervetulheet eikä kukhaan saa lähteä sieltä nälässä. Kaikin näkyvät ja kaikin mahtuvat. Se oon minun kohekuva, Maja sannoo.   

Projekti lopetethaan 31 elokuuta 2023 ja vuen 2023 aikana projektila tullee olheen fuukkys implementeerinki ja ehotuksitten liittyminen, koska kulttuuri-institysuunista tullee toelisuus jääpii nähtäväksi.