Kommissionen
Ordförande Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Toivottavasti met kohtaama jossaki kahvikokkouksessa

Luonto oon vaatinu ittensä syyspukhuun. Puitten lehet loistavat keltasinna ja punasinna, monet oon jo pikkuhiljaa puohneet maahaan.

Päivät lyhenevät ja ilma nipistellee poskia pikkusen. Se tullee helpomaksi jä sisäle kaikenlaisia touhuja tekheen niinku esimerkiksi ette kirjottaa tätä tekstiä.

Työ komisuunissa oon menny uutheen vaiheesheen jonka fuukkys oon haastattelut. Kahvikokkouksissa met kerroma miksi kertomuksitten kokoaminen oon niin tärkeätä ja met halvaama lua luottamukselisen ja sisältäväisen ilmapiirin. Kesän jälkhiin oon pietty kaheksan kahvikokkousta, seittemän vielä oon jo varattu ja met tehemä töitä ette laittaa useampia. Katto mielelhääns kotisivula lisäinformasuunile aijasta ja paikasta!

Paralellisti kahvikokkouksitten kansa met jatkama yhtheistyötä tutkioitten kansa ette tutkia, koota yhtheen ja analyseerata niitä kirjotettuja lähtheitä joitako oon olemassa. Nyt ko niin monet rajotukset oon otettu pois niin se oon toivottavasti tullu helpomaksi tehhä arkiivihakemuksia, jokka oon niin tärkeitä ette kompleteerata sitä informasuunia jotako met saama suulisitten kertomuksitten kautta joitako met kokoaama sisäle. Yks sympoosiymmi työtuvista tulhaan järjestämhään Korpilompolossa 8 joulukuuta. Tutkia Daniel Nilsson Ranta oon matkassa yhtenä päivänä ko met saama maholisuuen syventyä tähhään aihneesheen. Sitä mie ootan innola!

Met jatkama meän tärkeitä tialookikokkouksia minuriteetin kansa jota Met Nuoret ja STR-T uusila johtokunnila, eustavat. Met tehemä kovin työtä ette toimia aukeasti ja sisältävästi niin ette tulos tullee olheen niin hyvä ja käytänölinen ko maholista. Työ kotisivun ja uutispreivitten kansa oon tärkeät osat tässä niinku kontaktit meetian kansa.

Komisuuni pittää tikitaalin kokkouksen lokakuun keskivaiheessa. Silloin met keskustelemma sisältöä ja muotoa siittä välimiteinöstä jonka met piämä jättää sisäle viimisthään toukokuussa 2022. Met olema alottanheet kontaktit muun muassa Forum med levande historia/Fuurymmi elävän histuurian kansa  ette nähhä jos met saatama tehhä jotaki yhessä niitten kansa ette saaja kontaktia laajeman ylheisön kansa meän työn tuloksesta.

Elämä jatkuu ja jokku meistä jatkavat uushiin haastheishiin. Se jällaa Pernilla Krusbergiä joka vasta lopetti hänen työnsä sekreteerarinna komisuunissa ja alkaa uushiin tärkeishiin tehtävhiin. Met tulema kaipaahmaan häntä ja sitä lojalia, vireätä, ja pystyvvää työtä jotako hään teki. Met toivoma hälle kaiken onnen! Nadia Boussaid Pettersson alkaa töihiin Pernillan jälkhiin ja tullee alkamhaan hänen työnsä 12 marraskuuta. Met kerroma lissää esittämällä hänen jälemin.

Met toivoma tervetulheeksi Elsa Hellqvistiä joka tullee auttamhaan meitä eri atministratiivitten tehtävitten kansa puolela aikaa. Elsa opiskellee valtiotietettä ja hään oon muun muassa ollu praktikantti Kulttuuriteparttementilä.

Lopuksi mie halvaan toivoa teile kaikile hyvvää syksyä. Toivottavasti met kohtaama jossaki kahvikokkouksessa!

Elisabet Fura