ur-tvodd_690
Danjel Nam, UR, Curt Persson och Kaisa Syrjänen Schaal. Foto: UR

UR ja komisuuni oon yhtheistyössä Tvodd:issa

Lue prässi-ilmotukset UR:istä:

UR kohtaa Tottuus- ja sovintokomisuunia tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile sisäsessä koulutus-Tvodd:issa.

UR tuottaa pienmuotosen ja helpoman Tvoddisarjan (sekotus TV- ja Poddituotantoa) ette inspireerata oppimisheen kysymyksissä jokka koskevat UR peilaustyötä. Tvoddisarjan titteli oon ”Peilata kaikkia”, ja sen lähtökohta oon public service-tehtävä ette peilata koko Ruottia ja kansan monimuotosuutta.

Sarjassa nostethaan aihneita niinku muun muassa saatavuus meetioissa, puoluettomuus praktiikassa, maaseutu- ja harvaseutuperspektiivi traamassa ja kansalisista minuriteetistä ja peruskansakysymyksistä. 

– Tarkotus oon ette inspireerata oppimisheen, vahvistaa meitä meän työssä peilaustyön kansa ja ette seurata eri kysymyksiä ja aihneita jokka aina oon muutoksessa, sannoo Danjel Nam, tvoddin tuottaja ja ohjelmajohtaja. Justhiins nyt oon kaks valtiolista tutkimusta käynissä; Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile ja Tottuuskomisuuni saamelaisele kansale.

– Koska UR:illä ja muila public service:illä oon erityinen tehtävä kansalisilla minuriteettikielilä ja ette peilata minuriteettiä ja peruskansaa se oon aktyelliä ette met syvenymmä näishiin kahtheen histuurishiin tutkimukshiin, Danjel Nam sannoo.

UR oon haastatellu komisunääriä ja eustajia molemista näistä komisuunista ja tehny jokhaisesta osan jossako keskustelhaan komisuunitten käynissäolevista töistä ja hallituksen tehtävistä.  

– Osissa met puhuma komisuunin jäsenitten kansa ja tutkioitten kansa jokka saavat selittää kunka sitä kartottaa ja tarkastaa valtion politiikan histuuriata minuriteettiä ja peruskansaa kohitti. Osissa met puhuma kansa kunka sitä kokoa sisäle toistuksia vielä eläviltä minuriteetissä. Sitä paitti met puhuma siittä kunka tehhä töitä ette yhistää uutta tietoa ja komisuunitten johtopäätöksistä ja kansa proknoosin kunka niitten työ saattaa tulla vaikuttamhaan minuriteetitten ja peruskansan näkemystä tulevaisuuessa, Danjel Nam jatkaa. 

Tottuuskomisuuni saamelaisele kansale pittää olla valmis työn kansa 21 joulukuuta 2025 ja Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile pittää olla valmis työn kansa 15 marraskuuta 2023. UR:in ensimäinen Tvoddi-ohjelma oon justhiins valmis ja oon ensi siassa meinattu työntekiöile sisäsesti.