sammantrade-4

Fjärde sammanträdet i kommissionen

Kommissionen har genomfört sitt fjärde sammanträde.

Det nya året har inletts med ett sammanträde i Sannings- och försoningskommissionen, som ägde rum den 20 januari via Skype. Den pågående pandemin påverkar kommissionens arbete. Arbetsplanen var huvudfokus under mötet, men agendan var också fylld med annat som behövde diskuteras.

Ordförande Elisabet Fura hälsade kommissionens ledamöter välkomna till mötet, som även denna gång ägde rum digitalt. Detta är det fjärde sammanträdet och hittills har pandemin satt stopp för fysiska möten.

Under sammanträdet diskuterades bland annat den externa kommunikationen och ett förslag till kommunikationsplan presenterades. Den externa kommunikationen är beroende av kommissionens arbete och kommer därför att revideras beroende på hur pandemin utvecklas. Kommissionens huvudkanal är webbplatsen komisuuni.se, men för att nå målgrupperna kommer ett nyhetsbrev att erbjudas.

Utredningssekreterare Stefan Aro presenterade ett arbete kring tematiska områden som kommissionen arbetar med. Dessa tematiska områden är ett sätt att strukturera upp arbetet. Promemorian mottogs positivt och många förslag och synpunkter lyftes fram.

Den huvudsakliga frågan under sammanträdet var pandemins påverkan på kommissionens arbete. Denna fråga genomsyrade hela mötet.

Fysiska möten och kontakter är viktiga i det fortsatta arbetet och så länge det pågår en global pandemi är dessa inte möjliga att genomföra. Utredningssekreterare Pernilla Krusberg presenterade olika scenarier beroende på hur läget utvecklas. Ledamöterna var eniga om att det fanns två vägar att gå; antingen att sänka ambitionsnivån eller att begära förlängd utredningstid. Med tanke på det ovissa läget valde kommissionen att lägga in ett extra sammanträde redan i mars.