Bild på Tornedalingar i Uppsalas webbplats
Foto: Egen

Försenat Uppsalamöte

Den 2 mars hölls ett digitalt uppstartsmöte med Tornedalingar i Uppsala.

Kommissionen hade planerat in ett besök hos STR-T:s lokalförening Tornedalingar i Uppsala redan i december förra året, men pandemin satte stopp. Mötet senarelades till efter årsskiftet, men då smittskyddsläget är fortsatt allvarligt fick även det mötet ställas in. Kommissionen ser det som väldigt värdefullt att trots läget genomföra mötet, som då fick genomföras via Skype.

Tekniken ställde till en del problem och några som anmält intresse för att delta i mötet lyckades inte att ansluta. Något försenat drog mötet igång med ett tiotal deltagare från Tornedalingar i Uppsala.

Kommissionens ordförande Elisabet Fura hälsade alla välkomna och betonade vikten av att faktiskt genomföra mötet, trots att ett fysiskt möte hade varit att föredra.

–  Jag är så glad att vi kan ha detta uppstartsmöte trots allt. Vårt arbete bygger till stor del på att träffas och vi hade önskat att alla möten var fysiska. Men utredningstiden för kommissionen är begränsad och det är viktigt att inte spilla tid. Vi har begärt förlängning av vårt uppdrag, men har ännu inte fått något besked, sa Elisabet Fura.

Stefan Aro och Pernilla Krusberg från sekretariatet, presenterade uppdraget och den arbetsplan som kommissionen arbetar efter. Då alla planerade möten inte gått att genomföra så har fokus legat på arkivsökningar och att lägga ut uppdrag på forskare. Kommissionen har nu också kommit in i den fas då berättelser och vittnesmål ska börja samlas in. Detta kommer att ske främst genom intervjuer och fokusgrupper.

Vice ordförande för Tornedalingarna i Uppsala Bengt Bucht framhöll att grundstommen i deras synpunkter finns i den skrivelse som föreningen tidigare har skickat in till kommissionen. De lyfter bland annat att det är viktigt att alla röster får höras och att historiska händelser kan tolkas olika av olika personer. Det är viktigt att kommissionen inte ger en förenklad bild vid problembeskrivningen och vid utvärderingen av orsakerna till försvenskningen.

Några berättade om egna erfarenheter från uppväxten i Tornedalen och känner inte igen sig i beskrivningen att ha blivit vare sig förtryckt eller utsatt för övergrepp. Men frågan är mångbottnad och det fanns en samsyn kring att det finns frågor som behöver analyseras förutsättningslöst. Det finns ett stort engagemang hos medlemmarna och mötestiden räckte inte till för alla frågor som behöver diskuteras, men kontakten är knuten och båda parter ser fram emot fortsatt dialog.