platshallare-sammantrade

Kommissionen sammanträdde i Luleå

Den 16 november höll kommissionen sitt nionde sammanträde, vilket var det andra fysiska mötet sedan kommissionen startade för ungefär ett och ett halvt år sedan.

Denna gång hälsade Luleå stift och biskop Åsa Nyström välkommen och hade dessutom ställt i ordning ett sammanträdesrum till kommissionens förfogande. Mötet hölls dessutom i anslutning till kaffemöten både i Luleå och i Karesuando, vilket bidrog till att några ledamöter kunde medverka även vid dessa.

Kaffemötena är i full gång. Innan året är slut kommer 16 kaffemöten ha ägt rum i Norrbotten. Efter nyåret kommer kommissionen att bjuda in till kaffemöten i Stockholm, Uppsala, Umeå och Boden. Drygt 70 personer har redan anmält intresse för en personlig intervju. Ett tiotal intervjuer har redan genomförts. Sekretariatet räknar med att genomföra åtminstone hundra intervjuer innan de går in i analysfasen, som är nästa fas i utredningsarbetet.

Resursfrågan ständigt aktuell

Under sammanträdet diskuterades kapaciteten inom sekretariatet för att genomföra intervjuerna, nedtecknandet av dessa, administration och inhämtande av godkännande från intervjupersonerna, innan ens själva analysarbetet kan påbörjas. Det fanns stor en enighet om att detta är tidskrävande och att sekretariatet är i behov av ytterligare resurser för att kunna hantera detta arbete.

Inför analysarbetet

Vidare diskuterades ett underlag som tagits fram av ledamoten Malin Arvidsson om hur intervjumaterialet kan sorteras och analyseras. Denna diskussion kommer att fortsätta när det finns ett större intervjumaterial att studera.

Annat som kom upp under sammanträdet var bland annat olika historiska ställningstaganden som berör kommissionens arbete och som handlar om frågor som rör relationer inom minoriteten, relationer mellan minoriteten och andra grupper samt relationen mellan minoritet och majoritet.

Rapport om arbetsstugor

Som avslutning på sammanträdet presenterade Daniel Nilsson Ranta, universitetslektor vid Uppsala universitet, en forskningsöversikt och studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet som tagits fram på uppdrag av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Studien tar utgångspunkt i den övergripande frågan om barn på arbetsstugor i meänkieliområdet behandlades annorlunda än barn i andra jämförbara verksamheter i andra delar av landet. Rapporten kommer att presenteras under ”Arbetsstugornas dag” i Korpilombolo den 8 december.