vit duva sittande på en gravsten
Foto: Martina Huber

Ny rapport: Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen

Rapporten är framtagen av universitetslektor Carl-Gösta Ojala vid Uppsala universitet, på uppdrag av kommissionen.

Webbversion med reservation för eventuella ändringar i slutversionen.

Denna rapport “Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen under 1800-tal och tidigt 1900-tal” redovisar resultaten från forskningsuppdraget till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, gällande insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen och synen på tornedalingar i arkeologisk och närbesläktad forskning. I denna rapport presenteras kortfattat forskningsstudiens bakgrund, upplägg och resultat. I texten diskuteras också kortfattat frågan om repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor, särskilt vad gäller samiska kontexter där denna fråga diskuterats under lång tid och flera återbegravningar ägt rum, som del av hanteringen av en mörk historia och som ett steg i försoningsprocesser.

Forskningsarbetet är indelat i två huvudsakliga delstudier: 1) Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen, och 2) Synen på tornedalingar i arkeologisk och närbesläktad forskning. Dessa två delstudier hänger på många punkter nära samman.

Universitetslektor Carl-Gösta Ojala verkar vid vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Rapport: Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Universitetslektor Carl-Gösta Ojala.