Kommissionens medlemmar

Kommissionen består av en ordförande, åtta ledamöter och ett sekretariat som samtliga presenteras nedan.

Ordförande:

Elisabet Fura

Elisabet Fura är kommissionens ordförande. Elisabet är jurist och har tidigare varit chefsjustitieombudsman, domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter och ordförande för Sveriges Advokatsamfund. Elisabet är hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon har intresserat sig för frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och har varit ledamot av Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetskommitté och dess kommitté för mänskliga rättigheter. Förutom att ha deltagit i ett flertal statliga offentliga utredningar i Sverige har Elisabet också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam. 

Kontakt: elisabet.fura@regeringskansliet.se

Ledamöter:

Hanna Aili

Hanna är antikvarie och har bland annat arbetat med att lyfta de nationella minoriteternas berättelser i museisamlingar. Hon har en fil.kand. i kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet där hon skrev om hur unga vuxna som identifierar sig som tornedalingar ser på språkrevitaliseringen av meänkieli. Hanna är f.d. ordförande i STR-T:s ungdomsförbund Met Nuoret.

Malin Arvidsson

Malin är fil. dr i historia och verksam som lärare och forskare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet. Malins forskning är inriktad mot historisk rättvisa. Hon har bland annat forskat om processen kring kompensation till ofrivilligt steriliserade, och kompensation till personer som vanvårdats när de varit placerade i den sociala barnavården.

Lars Elenius

Lars är professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet. Lars har i sin forskning bland annat undersökt samspelet mellan minoritetspolitik och nationella minoriteters identitetsskapande ur ett historiskt perspektiv.

Kenneth Hyltenstam  

Kenneth är professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans publikationer rör bland annat språkbyte och språkbevarande i minoritetsspråk och tvåspråkig undervisning.

Klas-Göran Karlsson

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet med ett brett intresse för den samtidshistoria som vi ännu lever i och med. Hans särskilda forskningsområden är tre: Östeuropas och Sovjetunionens/Rysslands moderna historia, folkmord, brott mot mänskligheten och statsorganiserad terror, och frågor om den historiska dimensionens plats i samhälle, kultur och utbildning.

Bengt Niska

Bengt är f.d. kommunalråd i Pajala och tidigare ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. 

Kaisa Syrjänen Schaal 

Kaisa är jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan och expert på minoritetsfrågor. Kaisa har arbetat med minoritetsfrågor i Regeringskansliet, det statliga utredningsväsendet och inom civilsamhället. Kaisa var huvudsekreterare i Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken och Utredningen om finska och sydsamiska språken.

Sia Spiliopoulou Åkermark

Sia är docent i folkrätt och direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut. Sia har forskat om nationella minoritetsfrågor och varit mångårig ledamot i Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter. 

Sekretariat

Anna-Lena Sjölund

Anna-Lena Sjölund är huvudsekreterare i kommissionen. Anna-Lena har tidigare arbetat bl.a. med samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå i Regeringskansliet. Hon har en examen i folkrätt från Åbo Akademi och en juristexamen från New York University, School of Law. Anna-Lena ansvarar för att planera och leda kommissionens arbete i enlighet med riktlinjer från kommissionen och dess ordförande. Hon kommer även att arbeta med att skriva kommissionens slutbetänkande

Kontakt: anna-lena.sjolund@regeringskansliet.se

Stefan Aro

Stefan Aro är sekreterare i kommissionen. Stefan är präst, verksam i Övertorneå församling och engagerad i minoritetsfrågor på alla nivåer i Svenska kyrkan. Han har utvecklat läromedel på meänkieli och deltagit i översättningsprojekt. Publikationen Ette tohtia olla oma itte – en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen (2018) var en milstolpe i kyrkans försoningsarbete. Han har lett projekt på Nordkalotten inom utbildning och språkrevitalisering och arbetat som minoritetsspråkssamordnare i kommunen.

Kontakt: stefan.aro@regeringskansliet.se

Eva Dahlén

Eva Dahlén är sekreterare i kommissionen och ansvarar för kommunikations- och mediafrågor. Eva är marknadskommunikatör och kommer närmast från Regeringskansliet, där nationella minoriteter varit ett ansvarsområde. Hon har arbetat med kommunikation, PR och reklam inom såväl privat som offentlig sektor.

Kontakt: eva.dahlen@regeringskansliet.se

Elsa Hellqvist

Elsa Hellqvist är sekreterare. Hon har en kandidat- samt mastersexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Elsa har under sin studietid arbetat deltid med administration för sannings- och försoningskommissionen. Hon arbetar, sedan efter examen, heltid i kommissionens sekretariat. Elsa har tidigare även praktiserat en termin vid Kulturdepartementets internationella sekretariat.

Kontakt: elsa.hellqvist@regeringskansliet.se

Jennie Spetz

Jennie Spetz är sekreterare i kommissionen. Jennie har en pol mag. i statsvetenskap och är verksam som språkpolitisk utredare på Isof (Institutet för språk och folkminnen), där hon sedan 2010 arbetat med frågor som rör revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Hon har också varit expert i statliga utredningar med minoritetspolitisk inriktning.

Kontakt: jennie.spetz@regeringskansliet.se

Josephine Ylipää

Josephine Ylipää är sekreterare i kommissionen. Josephine är fil. mag. och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap och tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret. 

Kontakt: josephine.ylipaa@regeringskansliet.se