Kommissionens medlemmar

Kommissionen består av en ordförande, åtta ledamöter och ett sekretariat som samtliga presenteras nedan.

Ordförande:

Elisabet Fura

Elisabet Fura är kommissionens ordförande. Elisabet är jurist och har tidigare varit chefsjustitieombudsman, domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter och ordförande för Sveriges Advokatsamfund. Elisabet är hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon har intresserat sig för frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och har varit ledamot av Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetskommitté och dess kommitté för mänskliga rättigheter. Förutom att ha deltagit i ett flertal statliga offentliga utredningar i Sverige har Elisabet också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam. 

Kontakt: elisabet.fura@regeringskansliet.se

Ledamöter:

Hanna Aili

Hanna är antikvarie och har bland annat arbetat med att lyfta de nationella minoriteternas berättelser i museisamlingar. Hon har en fil.kand. i kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet där hon skrev om hur unga vuxna som identifierar sig som tornedalingar ser på språkrevitaliseringen av meänkieli. Hanna är f.d. ordförande i STR-T:s ungdomsförbund Met Nuoret.

Malin Arvidsson

Malin är fil. dr i historia och verksam som lärare och forskare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen, Lunds universitet. Malins forskning är inriktad mot historisk rättvisa. Hon har bland annat forskat om processen kring kompensation till ofrivilligt steriliserade, och kompensation till personer som vanvårdats när de varit placerade i den sociala barnavården.

Lars Elenius

Lars är professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet. Lars har i sin forskning bland annat undersökt samspelet mellan minoritetspolitik och nationella minoriteters identitetsskapande ur ett historiskt perspektiv.

Kenneth Hyltenstam  

Kenneth är professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans publikationer rör bland annat språkbyte och språkbevarande i minoritetsspråk och tvåspråkig undervisning.

Klas-Göran Karlsson

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet med ett brett intresse för den samtidshistoria som vi ännu lever i och med. Hans särskilda forskningsområden är tre: Östeuropas och Sovjetunionens/Rysslands moderna historia, folkmord, brott mot mänskligheten och statsorganiserad terror, och frågor om den historiska dimensionens plats i samhälle, kultur och utbildning.

Bengt Niska

Bengt är f.d. kommunalråd i Pajala och tidigare ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. 

Kaisa Syrjänen Schaal 

Kaisa är jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan och expert på minoritetsfrågor. Kaisa har arbetat med minoritetsfrågor i Regeringskansliet, det statliga utredningsväsendet och inom civilsamhället. Kaisa var huvudsekreterare i Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken och Utredningen om finska och sydsamiska språken.

Sia Spiliopoulou Åkermark

Sia är docent i folkrätt och direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut. Sia har forskat om nationella minoritetsfrågor och varit mångårig ledamot i Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter. 

Sekretariat

Anna-Lena Sjölund

Anna-Lena Sjölund är huvudsekreterare i kommissionen. Anna-Lena har tidigare arbetat bl.a. med samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå i Regeringskansliet. Hon har en examen i folkrätt från Åbo Akademi och en juristexamen från New York University, School of Law. Anna-Lena ansvarar för att planera och leda kommissionens arbete i enlighet med riktlinjer från kommissionen och dess ordförande. Hon kommer även att arbeta med att skriva kommissionens slutbetänkande

Kontakt: anna-lena.sjolund@regeringskansliet.se

Stefan Aro

Stefan Aro är sekreterare i kommissionen. Stefan är präst, verksam i Övertorneå församling och engagerad i minoritetsfrågor på alla nivåer i Svenska kyrkan. Han har utvecklat läromedel på meänkieli och deltagit i översättningsprojekt. Publikationen Ette tohtia olla oma itte – en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen (2018) var en milstolpe i kyrkans försoningsarbete. Han har lett projekt på Nordkalotten inom utbildning och språkrevitalisering och arbetat som minoritetsspråkssamordnare i kommunen.

Kontakt: stefan.aro@regeringskansliet.se

Josephine Ylipää

Josephine är fil. mag. och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap och tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret. 

Kontakt: josephine.ylipaa@regeringskansliet.se

Josefin Rönnbäck

Josefin är fil.dr. i historia och verksam vid Luleå tekniska universitet. Hon har bland annat forskat om den svenska demokratiseringsprocessen och kampen för kvinnors politiska rättigheter och möjligheter i Sverige. De senaste åren har hon huvudsakligen undervisat inom ramen för lärarutbildningarna i kurser i historia som särskilt behandlat den komplicerade relationen mellan nationalitet, etnicitet och identitet, samt minoritetspolitik och de nationella minoriteternas historia.

Kontakt: josefin.ronnback@regeringskansliet.se

Paula Pontvik

Paula är sekreterare i kommissionen. Paula har en juristexamen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som sekreterare i en demokratiutredning på Kulturdepartementet. Hon kommer framförallt att arbeta med att skriva kommissionens slutbetänkande.

Kontakt: paula.pontvik@regeringskansliet.se

Eva Dahlén

Eva Dahlén ansvarar för kommunikations- och mediafrågor.

Kontakt: eva.dahlen@regeringskansliet.se

Elsa Hellqvist

Elsa ansvarar för administration.

Kontakt: elsa.hellqvist@regeringskansliet.se