Om sannings- och försoningskommissioner

Vad är en sannings- och försoningskommission?

En sannings- och försoningskommission är ett självständigt organ som granskar händelser i nutid eller längre bak i historien – den söker sanningen om vad som verkligen hänt. Det handlar ofta om att kartlägga grova eller omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra övergrepp som staten eller andra aktörer i maktposition begått.

En kommission kan ha till uppgift att beskriva vad som skett och identifiera aktörer som varit ansvariga för eller bidragit till att det kunnat ske. En kommission samlar in uppgifter om det som skett, ofta genom att lyssna på människor som varit utsatta eller delaktiga och genom att granska dokument. Genom att synliggöra sådana händelser kan människor som varit utsatta få upprättelse. Det kan bidra till försoning, läkande och att konflikter minskar. 

Sanningskommissioner i andra länder har ofta tillsatts efter inbördeskrig eller andra konflikter eller för att granska händelser där mänskliga rättigheter kränkts i större omfattning. Att inrätta en sanningskommission kan då vara en del i en större process, så kallad övergångsrättvisa (transitional justice). Genom att klarlägga skeenden och motiven bakom dessa kan man fortsätta leva tillsammans efter konflikten.

Denna sannings- och försoningskommission

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen. I uppdraget ingår att granska händelser under 1800- och 1900-talen. Kommissionen ska ta reda på vad som hände, varför det kunde hända och vem som var ansvarig för att det kunde hända. Resultatet från granskningen ska användas för att utveckla den svenska minoritetspolitiken.

Sanningskommission för det samiska folket

En sanningskommission i form av en statlig utredning har tillsatts av den svenska regeringen. Kommissionen ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Kommittédirektivet beslutades den 3 november 2021.

Norska sannings- och försoningskommissionen

År 2017 beslöt Stortinget i Norge att inrätta den norska sannings- och försoningskommissionen för att undersöka följderna av förnorskningspolitiken för samer och kväner. Kommissionen började sitt arbete 2018.

Finska sannings- och försoningskommissionen

Statsrådet tillsatte sannings- och försoningskommissionen för samer den 28 oktober 2021. Ärendet bereddes i nära samarbete mellan företrädare för finska staten, sametinget och skoltarnas byastämma. Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande och de konsekvenser som detta har för samerna.