Bild av regeringens faktablad med flaggor från de fem natonella minoriteterna

Mer om minoritetspolitik

Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk år 2000. I samband med detta infördes minoritetspolitiken som eget politikområde. Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är tornedalingar, judar, romer, sverigefinnar och urfolket samer.

Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter, som bland annat följer av internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kraven på historisk geografisk anknytning i enlighet med språkstadgan.

Detta faktablad på regeringens webbplats beskriver kortfattat den stärkta politiken.