En person vandrar vid älvkant i vinterlandskap
Foto: Martina Huber

Kommissionens uppdrag till forskare

Kommissionen ska redovisa existerande forskning på området och anlitar ett antal forskare för att genomföra studier inom olika tematiska områden. Nedan redovisas de uppdrag som kommissionen har lagt ut hittills. Sidan uppdateras löpande.

En kunskapsöversikt över statens hantering av frågan om ströängarna

Eivind Torp, docent vid Mittuniversitetet, har i uppdrag att sammanställa en kunskapsöversikt över statens hantering av frågan om ströängarna. I sammanställningen ska särskilt beaktas aspekter som kan vara av betydelse med hänsyn till kommissionens utredningsuppdrag.

En studie om lastadianismens påverkan på språket

Forskaren Gerd Snellman, vid Åbo Akademi, ges i uppdrag att genomföra en studie om laestadianismens språkpåverkan.

I uppdraget ingår att framställa en studie som undersöker den religiösa motivbilden inom laestadianismen i språkfrågan, dels utifrån befintlig forskning om laestadianismen, och dels utifrån skrivelser och debattinlägg i tidskrifter som lästes i Tornedalen. Studien begränsas till den östlaestadianska Tornedalsriktningen och tidskrifterna Rauhan Sana och Sions Missionstidning mellan åren 1935 – 1965. I den tas särskild hänsyn till den framträdande synen på överheten och hur den om möjligt utvecklades under perioden. Syftet är att undersöka religiösa skäl till ageranden och ställningstaganden som blev mönsterbildande inom laestadianismen och påverkade utvecklingen för språk och kulturell identitet i Tornedalen.

En kunskapsöversikt och en studie om Tornedalens folkhögskola

Kommissionen har ingått ett avtal med filosofie doktor Marja Mustakallio om en kunskapsöversikt och en studie om Tornedalens folkhögskola.

Kunskapsöversikten ska presentera historiska och ideologiska perspektiv på skolans uppförande. Studien ska granska folkhögskolans roll i assimileringspolitiken, särskilt i relation till kvinnors emancipation i Tornedalen. Studien tar sin utgångspunkt i den övergripande frågan, i vilken utsträckning och på vilket sätt folkhögskolan som förmedlare av svenskt språk och svenska kulturella ideal kom att påverka kvinnor, som varit elever vid skolan mellan 1899 – 1958, vad gäller yrkesval, vidareutbildning och karriärväg samt utflyttning.   

En studie om den språkliga försvenskningen av meänkieliområdet

Kommissionen har ingått ett avtal med professor emeritus Kenneth Hyltenstam om en studie om den språkliga försvenskningen av meänkieliområdet under 1800-och 1900-talet.

Studien ska beskriva hur centrala politiska beslut och det lokala genomförandet av dessa under ett långt tidsförlopp har kommit att påverka minoritetens språkanvändningsmönster liksom rådande ideologiska trenders betydelse för språkbytet, som t.ex. halvspråkighetsdebatten. Studien ska belysa de socialpsykologiska effekterna av språkkontakten mellan minoritet och majoritet och särskilt i relation till ojämna maktförhållanden. Slutligen innefattar uppdraget att på ett övergripande plan resonera om dagens situation och de möjligheter för språkrevitalisering som föreligger utifrån aktuell lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för rasbiologiska undersökningar av Statens rasbiologiska institut

Enligt en överenskommelse mellan kommissionen och Luleå tekniska universitet ska biträdande universitetslektor Curt Persson göra en studie för att kartlägga hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för rasbiologiska undersökningar av Statens rasbiologiska institut.

Studien ska fördjupa och bredda den kunskap som framkommit i fallstudien om rasbiologi i rapporten Då var jag som en fånge: Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet. Studien ska kartlägga verksamhetens omfattning, hur den var utformad, organiserad och finansierad samt på vilket sätt minoriteten berördes. Studien ska även beskriva hur rasbiologernas agerande eller ställningstagande på olika sätt påverkade tornedalingar, kväner eller lantalaiset – både för minoriteten som kollektiv och för enskilda individer som tillhörde minoriteten. I studien ska också utredas hur sent i tid man tillämpade rasbiologiska undersökningar i praktiken och ansvarsförhållandet.

En forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet

Enligt en överenskommelse mellan kommissionen och Uppsala universitet ska universitetslektorn Daniel Nilsson Ranta göra en forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet och deras beskaffenhet i relation till andra skolhemsliknande institutioner i Sverige.

Forskningsöversikten ska redovisa existerande forskning och sätta arbetsstugorna i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Studien tar utgångspunkt i den övergripande frågan om barn på arbetsstugor i meänkieliområdet behandlades annorlunda än barn i andra jämförbara verksamheter i andra delar av landet.

En studie av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor

Kommissionen har ingått ett avtal med universitetslektor Carl-Gösta Ojala vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

I uppdraget ingår att undersöka hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal samt utreda huruvida dessa kvarlevor förvaras i museisamlingar idag. I uppdraget ingår att beskriva och granska synen på tornedalingar, kväner och lantalaiset inom arkeologisk forskning och annan forskning om Tornedalens forntid, under 1800- och tidigt 1900-tal i Sverige, och denna forsknings relationer till assimileringspolitik och rasvetenskaplig- och rasbiologisk forskning.          

En forskningsöversikt och en studie som behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen

Kommissionen har ingått ett avtal med professor emeritus Lars Elenius om en forskningsöversikt och en studie som behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen.

Forskningsöversikten ska behandla skol- och språkpolitiken i Tornedalen; redogöra för forskningens frontlinjer och forskningsresultat samt beskriva frågeställningar som förekommit bland forskare och minoriteten. Översikten ska även sätta assimileringspolitiken i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Studien bygger på en undersökning av hur barn som gick i skola på 1940- och 1950-talet upplevde hur språkpolitiken påverkade dem i hemmiljön, i skolan och i det omgivande samhället. Deras upplevelser sätts i relation till tidigare forskning.

En forskningsöversikt om flerspråkighet, språkförlust och språklig revitalisering

Kommissionen har ingått ett avtal med professor Leena Huss om en forskningsöversikt om flerspråkighet, språkförlust och språklig revitalisering.

I översikten ska ingå ny forskning om relationen mellan språkförlust, revitalisering samt socio-emotionell- och kognitiv utveckling och hälsa. Översikten ska presentera både nationella- och internationella utgångspunkter och redogöra för stigmatiseringsproblematiken i relation till språk och identitet, det ärvda stigmat och genusaspekten. Studien ska sätta processerna i perspektiv av ökat intresse bland nutidens unga för språket man aldrig fick lära sig. I den ska språkspärrar och andra psykologiska fenomen i språkinlärning även diskuteras.

Kyrkohistorisk studie

Svenska kyrkan har träffat avtal med Uppsala universitet och Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, att genomföra en vetenskaplig kyrkohistorisk studie och producera en text om kyrkans och dess företrädares historiska agerande i relation till tornedalingar, kväner och lantalaiset under 1800- och 1900-talet.

Resultatet utgör Svenska kyrkans bidrag till det arbete som görs av den av regeringen utsedda Sannings- och försoningskommissionens för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Uppdraget utförs självständigt av uppdragstagaren och i dialog med kommissionens sekretariat.

I uppdraget ingår att göra en kritisk analys av hur tornedalingar, kväner och lantalaiset marginaliserats av en nationellt orienterad historieskrivning, där dessa gruppers historiska erfarenheter av kyrka och väckelse inte erkänts på sina egna villkor. Texten kommer att ta sin utgångspunkt i tidigare forskning om hur vissa delar av landet marginaliserats i den stora berättelsen om Sverige.