Så här arbetar kommissionen

Kommissionen

Kommissionen är en statlig kommitté som består av ledamöter som är utsedda av regeringen. Det är ledamöterna som fattar beslut under arbetets gång och svarar för kommitténs förslag. Ordföranden leder kommissionens arbete.

Sekretariatet

Sekretariatet består av utredningssekreterarna. Kommissionens ordförande är sekretariatets chef. Under ordförandens ledning planerar, organiserar och administrerar sekretariatet kommissionens arbete. Sekretariatet ansvarar bl.a. för att genomföra utredningar, anordna möten och symposium samt genomföra personliga intervjuer och fokusgrupper. Sekretariatet bereder och dokumenterar ledamöternas beslut. Sekretariatet har möte en gång i veckan med ordföranden för att stämma av det löpande arbetet.

Kommissionsmöten

Kommissionen sammanträder cirka fem gånger per år (på grund av pandemin har dock kommissionen lagt in flera extra sammanträden). På sammanträdena diskuteras och fattas beslut i principiella frågor som rör t.ex. arbetsmetod, avgränsningar och förslag på fortsatta insatser för upprättelse och försoning.

Uppstartsmöten

Målet med uppstartsmötena är att skapa engagemang och delaktighet och möta minoriteten på deras egna arenor. Syftet med mötena är att ge minoriteten möjlighet till reflektion och dialog om vad de vill ha ut av kommissionen och hur de kan bidra. Ett annat viktigt syfte är att sprida information om möjligheten att dela sin berättelse vid en personlig intervju.

Kaffemöten

Kaffemöten är mindre informella möten där sekretariatet besöker olika orter för att över en kopp kaffe bjuda in till samtal och uppmuntra till gemensamt delande av kollektiva berättelser. I anslutning till varje kaffemöte finns det även möjlighet att boka in sig till en individuell intervju med sekretariatet.

Symposium

Symposium är olika former av föreläsningar/seminarium som syftar till att sprida information om resultatet av den kunskap som kommissionen får fram, t.ex. olika studier och rapporter från forskare och experter. Ett annat viktigt syfte är att diskutera och formulera tankar om försoning. Enligt arbetsplanen kommer kommissionen att genomföra sex till sju symposier. Kommissionens första symposium kommer att anordnas tillsammans med STR-T och hållas på Tornedalingarnas dag den 15 juli 2021.

Dialog- och samrådsmöten med organisationer, myndigheter m.fl.

Kommissionen ska ha fortlöpande kontakt och dialog med minoriteten och samråda med relevanta myndigheter och organisationer i genomförandet av uppdraget. Sekretariatet har regelbundna samråd med STR-T, Met Nuoret, Socialstyrelsen och Svenska kyrkan. Sekretariatet har även återkommande möten med Norges sannings- och försoningskommission för erfarenhetsutbyte. Sekretariatet har även skapat ett nätverk av olika referenspersoner, experter och samarbetspartners, t.ex. Arkivcentrum i Luleå och projektet Meän Ääni – unga filmskapare i Tornedalen.

Personliga intervjuer och fokusgrupper

Kommissionen bjuder in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser om sina egna eller närståendes erfarenheter av assimileringspolitiken. Att samla in vittnesmål och berättelser är betydelsefullt för kommissionen därför att allt som skett i det förflutna inte går att undersöka med hjälp av skriftligt material i arkiv. De personliga berättelserna utgör därför en lika viktig kunskapskälla som det skriftliga källmaterialet. För en del individer kan synliggörandet av erfarenheter eller möjligheten att få berätta om sina erfarenheter av kränkningar och övergrepp innebära en individuell upprättelse. När den enskilda berättelsen blir en del av den kollektiva berättelsen kan det bidra till förståelse för varandras olika erfarenheter och upplevelser och därmed även främja processen för försoning inom minoriteten. Insamlingen av vittnesmål och berättelser är därför även viktig som en del av en upprättelse- och försoningsprocess.

Att delge ett vittnesmål eller en berättelse kan göras på flera olika sätt. Det kan ske genom en personlig intervju eller genom att den enskilde själv lämnar in en skriftlig eller muntlig berättelse. Kommissionen bjuder även in till fokusgrupper där en grupp människor samlas och diskuterar kring ett gemensamt ämne (gruppintervju).

Uppdrag till forskare och informationsinhämtning från experter

Kommissionen ska redovisa existerande forskning på området och anlitar även ett antal forskare för att genomföra studier inom olika tematiska områden. Kommissionen genomför också enskilda intervjuer med experter inom flera områden.

Arkivsökning

Kommissionen ska använda sig av arkivmaterial och annat källmaterial i samråd med berörda forsknings- och arkivinstitutioner. Arkivsökning genomförs både av de forskare som kommissionen anlitar för olika uppdrag och av sekretariatet.

Kommissionens arkiv

Kommissionen dokumenterar och registrerar allt insamlat och insänt material i ett eget arkiv som förvaltas av sekretariatet. Efter det att kommissionen har avslutat sitt arbete arkiveras kommissionens material hos Riksarkivet.