Personuppgifter och kakor

Information om hur Sannings- och försoningskommissionen behandlar personuppgifter

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, och arkivera.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning ska det finnas en laglig grund för behandlingen. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att Sannings- och försoningskommissionen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. När Sannings- och försoningskommissionen behandlar känsliga personuppgifter sker behandlingen med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Så här behandlas personuppgifter hos Sannings- och försoningskommissionen

Vid anmälningar till evenemang

När Sannings- och försoningskommissionen är arrangör till ett evenemang hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera anmälan. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Vid korrespondens med enskilda

När du kontaktar Sannings- och försoningskommissionen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Om du lämnar känsliga personuppgifter sker behandlingen med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Inhämtning av vittnesmål/personliga berättelser

För att fullgöra Sannings- och försoningskommissionens uppdrag samlar kommissionen in personliga berättelser från enskilda. Personuppgifter som behandlas kan vara namn, men även vid anonyma berättelser kan uppgifter komma att knytas till en fysisk person och genom det bli en personuppgift. Dessa uppgifter är till sin natur känsliga eftersom de rör etniskt ursprung. Den rättsliga grunden för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Samverkan

Sannings- och försoningskommissionen samverkar med referens- och expertgrupper samt anlitar experter. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samverkan. Behandlingen av uppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Prenumerationer av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Sannings- och försoningskommissionen behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

Sociala medier

Sannings- och försoningskommissionen kommunicerar i olika sociala medier och behandlar då olika personuppgifter. Det kan vara namn och kontaktuppgifter för de personer som ingår i informationen, men även namnen på personer som följer oss och som gillar våra inlägg, samt övriga uppgifter som personerna ifråga delar med sig av. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Sannings- och försoningskommissionen är en myndighet och enligt arkivlagstiftningen är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Därefter raderas de.

Vem kan se dina personuppgifter?

Sannings- och försoningskommissionen är en statlig myndighet. Meddelande som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vittnesmålen omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut till någon utanför Sannings- och försoningskommissionen. När kommissionen har avslutat sitt arbete och materialet har tagits om hand för arkivering får uppgifter lämnas ut om de behövs för forsknings- eller statistikändamål. Det är också möjligt att lämna ut uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande är direkt hänförliga till en enskild.

Dina rättigheter som registrerad

Sannings- och försoningskommissionen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Kommissionen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter behövs för att Sannings- och försoningskommissionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller när de framgår av en allmän handling har kommissionen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten .

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Sannings- och försoningskommissionen behandlar om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med kommissionen). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Om kakor

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Följande kakor används på komisuuni.se: