Tornedalen
Pernilla Krusberg. Foto: Martina Huber

Det första halvåret

Här summerar utredningssekreterare Pernilla Krusberg det första halvåret.

Sannings- och försoningskommissionen tillsattes av regeringen den 19 mars 2020. Samma dag förordnades Elisabet Fura som ordförande för kommissionen. I april utsågs utredningssekreterarna Pernilla Krusberg och Stefan Aro, som utgör kommissionens sekretariat.

Hej Pernilla Krusberg, berätta vad en utredningssekreterare gör?

Sekreteraren ansvarar för att utredningsarbetet bedrivs enligt ordförandens instruktioner. Sekreteraren skriver texterna till kommissionens slutrapport och är föredragande vid kommissionens sammanträden. Sekreteraren sköter även allt administrativt arbete som till exempel diarieföring och arkivering, köp av varor och tjänster, bokning av möten och budget.

Vad var det första som du och Stefan Aro fick ta tag i?

Kommissionen är en egen myndighet och därför började vi med att utforma kommissionens organisation och administrativa rutiner. Vi tog också tidigt fram fyra principiella utgångspunkter för hur vi ska arbeta i kommissionen, det handlar bland annat om att vi ska arbeta transparent och inkluderande på meänkieli och svenska. Vi utarbetade även ett förslag till arbetsplan som kommissionen senare beslutade.

Kommissionens sju ledamöter som ska leda arbetet i kommissionen, tillsattes av regeringen i juni och Stefan och jag planerade för det första sammanträdet som hölls den 25 juni.

Hur har ni organiserat arbetet?

Vi har delat in arbetet i fyra faser: förberedelsefas, projekteringsfas, genomförandefas och avslutningsfas.

I slutet av sommaren gick vi in i projekteringsfasen, med fokus på kunskapsspridning, delaktighet och förankring. I slutet av september fick vi i sekretariatet stöd av en kommunikatör på tjugo procent och kunde i oktober lansera vår webbplats komisuuni.se. Våra uppstartsmöten på både mindre orter och större städer startade vi upp men vi kunde tyvärr inte genomföra samtliga, då pandemin satte stopp för fysiska möten.

Annat som vi arbetat med under hösten är att skapa kontakter med experter och anlitat forskare för att genomföra studier inom olika tematiska områden. Vi har också ägnat stor del av tiden åt att förbereda kommande intervjuer. Vi har skapat ett nätverk av myndigheter, organisationer och andra samarbetspartners.

Pandemin har påverkat många, hur har ni märkt av den?

Ja, det är ju framför allt de fysiska mötena som inte gått att genomföra. Som exempel kan jag nämna uppstartsmöten i Vittangi, Kangos, Karesuando, Luleå, Stockholm, Uppsala och Umeå, som skulle ha genomförts före jul. Vi diskuterade ifall vi skulle försöka genomföra dem digitalt, men vi ser ett stort mervärde i att genomföra dem på plats. Det är också viktigt att tänka på att alla inte har möjlighet att delta digitalt. Därför valde vi att avvakta utvecklingen.

Arkiven har fått stänga eller har begränsade öppettider på grund av pandemin, vilket gjort att vi inte kommer åt dessa som planerat. Skolbesöket i Kangos kultur- & ekologiskola, som vi verkligen sett fram emot, har vi också fått skjuta på framtiden.

Trots pandemin har ni åstadkommit en hel del. Vad händer härnäst?

Nu under senvåren planerar vi att genomföra så kallade ”kaffemöten” på ett tjugotal olika orter. Vi kommer också att genomföra enskilda intervjuer och intervjuer i fokusgrupper. För att nå ut till den yngre generationen vill vi bland annat besöka skolor.

Vi kommer att arrangera flera symposier, det första tillsammans med STR-T den 15 juli 2021 på Tornedalingarnas dag. Syftet är att sprida kommissionens resultat och få återkoppling från minoriteten.

Under hösten planerar vi för nya möten för återkoppling och dialog med minoriteten samt två symposier. Vi måste räkna med en viss förskjutning av tidplanen men hoppas verkligen att utvecklingen av pandemin och vaccinationstäckningen i landet ger oss möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan.

Följande aktiviteter har genomförts enligt plan:

 • Kommissionen har beslutat om en arbetsplan för utredningsarbetet
 • Nätverk och kontakter med minoriteten, forskare, experter och referenspersoner
 • Kommissionens webbplats www.komisuuni.se (svenska, meänkieli och engelska)
 • Kommunikationsplan
 • Nyhetsbrev
 • Åtta arkivbesök vid kommunarkiven i Övertorneå samt delar av Pajala kommun- Korpilombolo och Tärendö
 • Uppstartsmöten i Pajala, Aapua, Nilivaara och Kiruna
 • Dialogmöte i Jukkasjärvi med Svenska Kväner- Lantalaiset i Kiruna
 • Två dialogmöten med Met Nuoret
 • Två dialogmöten med STR-T
 • Plan för insamling av vittnesmål och berättelser
 • Intervjuguide
 • Plan för barns och ungas delaktighet
 • Överenskommelse med Luleå tekniska universitet och biträdande universitetslektor Curt Person, angående en forskningsstudie om de rasbiologiska undersökningarna
 • Avtal med forskaren Carl-Gösta Ojala angående en studie om mänskliga kvarlevor
 • Avtal med professor emeritus Lars Elenius angående en forskningsöversikt och en studie som behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen
 • Avtal med professor Leena Huss angående en forskningsöversikt om flerspråkighet, språkförlust och språklig revitalisering
 • Svenska kyrkan har anlitat professor Urban Claesson för att genomföra en studie om minoritetens kyrkohistoriska erfarenheter
 • Påbörjad diskussion med ytterligare tre forskare om uppdrag för kommissionens räkning
 • Plan för symposium
 • Fyra sammanträden i kommissionen