Tre renar vid en väg framför grönt buskage
Foto: Martina Huber

Renmarkskommittén

Den 26 april hade Kommissionen inledande möte med Renmarkskommittén. Kommittén välkomnar och efterfrågar synpunkter. Följ arbetet på deras webbplats!

Renmarkskommittén (N 2021:02) leds av ordförande Eric M Runesson och är en parlamentarisk kommitté. Detta innebär att kommitténs ledamöter representerar de politiska partierna i riksdagen (S, som sittande regering, har två ledamöter).

Till kommittén har en grupp om 26 experter och 10 sakkunniga knutits. Sekretariatet består av fyra jurister och en nationalekonom.

Kommitténs direktiv omfattar drygt fyra år, under vilka i vart fall ett delbetänkande ska lämnas.

Inom ramen för delbetänkandet ska kommittén bland annat bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske. Delbetänkandet ska redovisas senast den 21 november 2022.

Därefter ska kommittén bland annat:

• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade,

• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister mellan samebyar, markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med frågor om renskötselrätt att göra,

• modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen,

• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som inte är medlemmar i samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra åtgärder för att säkerställa den rätten, och

• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till renskötseln.

Dessa delar av uppdraget ska redovisas senast den 20 maj 2025.

Följ Renmarkskommitténs arbete på SOU-webben. Kommittén välkomnar och efterfrågar synpunkter.