Ledamöter och sekretariat sitter runt ett konferensbord
Foto: Elsa Hellqvist

Sammanträde innan jul

Kommissionen sammanträdde i Stockholm 13-14 december.

Det var en fullspäckad dagordning som behövde avhandlas. De flesta ledamöterna och större delen av sekretariatet var på plats i sammanträdesrummet i Garnisonen. Några deltog via Skype.

Som vanligt hälsade ordförande Elisabet Fura alla välkomna till sammanträdet och berättade kort om utredningsläget.

Textutkast diskuterades

Den första dagen ägnades i huvudsak till diskussioner kring disposition och tidplan för slutbetänkandet som enligt plan ska lämnas i maj 2023. Sekretariatet har kommit i gång med skrivandet av flera utkast till kapitel. Många frågor behövdes stämmas av med ledamöterna gällande innehåll och inriktning.

Nu när analysarbetet av de insamlade intervjuerna pågår framkommer också tydligare vilka texter som behöver lyftas fram och vad som behöver kompletteras. Utifrån dessa diskussioner uppdaterades dispositionen

Förankring hos minoriteten

Dag två, som sammanföll med Lucia, kom till stor del att handla om mer övergripande frågor som har betydelse för det fortsatta arbetet. En sådan fråga är förankring av kommissionens kartläggning av assimileringspolitiken och förslag på insatser hos minoriteten. Förankringsarbetet är en del av den fortlöpande dialogen med minoriteten och syftar bland annat till att skapa en bred förståelse för utredningens kartläggning och förslag och att ge en möjlighet till minoriteten att föra fram sina synpunkter.

En förankringsplan presenterades och diskuterades med förslag på olika möten, dialoger och sammankomster under nästa år.

Sammanträdet avslutades, som sig bör, med gemensam fika med lussebullar. Nästa sammanträde äger rum den 30 januari 2023.