platshallare-sammantrade

Sammanträde med reviderade planer och besök

Årets första sammanträde ägde rum måndagen den 30 januari på Skype.

Det var en lång dagordning som behövde avhandlas, bland annat diskuterades arbetsplaneringen med anledning av regeringens beslut om att bevilja en förlängning av utredningstiden med sex månader.

Maja Mella samlar kulturen

Sammanträdet inleddes dock med att Maja Mella gästade mötet och berättade om det pågående arbetet i projektet ”Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset”. Målet med projektet är att ta fram ett förslag till hur en kultursamlande verksamhet ska se ut. Fokus ska framför allt ligga på innehåll och tanken är att verksamheten ska vara enande, positiv och ta hänsyn till barn och ungas villkor. Hennes presentation var väldigt uppskattad och väckte stor entusiasm. Läs mer om projektet.

Justerade planer

Därefter diskuterades olika planer som behöver justeras efter de nya förutsättningarna som den utökade utredningstiden medför. Kommissionen går nu in ett slutskede av utredningsarbetet och kommer att hålla sammanträden en gång i månaden ända fram till sommaren.

– Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått förlängd utredningstid. Nu kan vi ta fram en bättre arbetsplanering och få mer tid till att analysera allt material i form av intervjuer, arkivsökningar och forskarrapporter som vi fått in till sekretariatet. Kommissionen går nu in i ett nytt skede där fokus ligger på att ”knyta ihop säcken” i form av slutbetänkande och förankringsarbete. Det betyder att vi inte kan ta på oss ytterligare arbete än det som redan ligger i planen, säger huvudsekreterare Anna-Lena Sjölund.

Förankring hos minoriteten

Planen för förankringsarbetet som sekretariatet arbetat fram innehåller nya kaffemöten eller rättare sagt ”toinen kuppi” (sv övers. ”påtåren”), dialogmöten med riktade grupper, möten med Länsstyrelsen i Norrbotten, politiker och flera kommunbesök. I dagsläget planeras totalt ett tjugotal besök och möten under våren fram till och med augusti.

Under sammanträdet diskuterades även några textutkast som kommer att ingå i slutbetänkandet, som kommer att överlämnas till statsrådet Liljestrand den 15 november.

Vidare informerade sekretariatet bland annat om ett möte med representanter från den norska sannings- och försoningskommissionen för samer, kväner och norgefinnar. Den norska kommissionen ligger lite före i utredningsarbetet och kommer att slutredovisa den 1 juni i år.