platshallare-sammantrade

Sammanträdena avlöser varandra

Kommissionen närmar sig delrapportering och många extra sammanträden äger rum.

Den 4 maj samlades kommissionen för ett slutjusteringsmöte av texterna i det kommande delbetänkandet. Redan dagen efter ägde ett nytt sammanträde rum. Denna gång diskuterades en av forskarrapporterna som kommissionen beställt.

Sammanträdet för slutgenomgång av texterna i delbetänkandet, ägde rum via Skype och inleddes med en genomgång av utredningsläget. Intervjuarbetet pågår parallellt med skrivarbetet inför delbetänkandet. Flera av forskarrapporterna slutförs också och överlämnas till kommissionen. Sekretariatet är inne i en mycket intensiv period.

Ledamöterna hade fått alla texter för genomläsning inför sammanträdet och under mötet lades olika ändrings- och kompletteringsförslag fram. Ledamöterna hade även möjlighet att skicka in formuleringar och förslag via e-post under nästkommande dag.

Förutom texterna, diskuterades rubrik och ett förslag på omslag presenterades också som ledamöterna ställde sig positiva till. Slutligen diskuterades överlämningen till statsrådet Jeanette Gustafsdotter. För detta har kommissionen fått en tid på morgonen den 1 juni.

Redan dagen efter, den 5 maj, samlades kommissionen igen. Även denna gång på Skype. På agendan stod en diskussion kring en av forskarrapporterna.

Professor emeritus Lars Elenius arbetar med en forskningsöversikt och en studie som behandlar skol- och språkpolitiken i Tornedalen, på uppdrag av kommissionen. Rapporten ska redogöra för forskningens frontlinjer och forskningsresultat samt beskriva frågeställningar som förekommit bland forskare och minoriteten. Forskningsöversikten är tänkt att kunna användas som bakgrund i huvudbetänkandet.

Nästa extra sammanträde är satt till den 30 maj.